Chinh sach Quyen rieng tu (Vietnamese)

C?p nh?t l?n cu?i: ngày 10 tháng 10 n?m 2022

Chính sách B?o m?t này mô t? các chính sách và th? t?c c?a Chúng tôi v? vi?c thu th?p, s? d?ng và ti?t l? thông tin c?a B?n khi B?n s? d?ng D?ch v? và cho B?n bi?t v? quy?n riêng t? c?a B?n và cách lu?t pháp b?o v? B?n.

Chúng tôi s? d?ng d? li?u Cá nhân c?a B?n ?? cung c?p và c?i thi?n D?ch v?. B?ng vi?c s? d?ng D?ch v?, B?n ??ng ý v?i vi?c thu th?p và s? d?ng thông tin theo Chính sách B?o m?t này. Chính sách b?o m?t này ?ã ???c t?o v?i s? tr? giúp c?a Trình t?o chính sách b?o m?t mi?n phí .

Gi?i thích và ??nh ngh?a

Phiên d?ch

Nh?ng t? có ch? cái ??u tiên ???c vi?t hoa có ngh?a ???c xác ??nh trong các ?i?u ki?n sau. Các ??nh ngh?a sau ?ây s? có cùng ý ngh?a b?t k? chúng xu?t hi?n ? s? ít hay s? nhi?u.

??nh ngh?a

Vì m?c ?ích c?a Chính sách B?o m?t này:

 • Tài kho?n có ngh?a là m?t tài kho?n duy nh?t ???c t?o ?? B?n truy c?p D?ch v? c?a chúng tôi ho?c các ph?n c?a D?ch v? c?a chúng tôi.
 • ??n v? liên k?t có ngh?a là m?t pháp nhân ki?m soát, ch?u s? ki?m soát c?a ho?c d??i s? ki?m soát chung c?a m?t bên, n?i & quot; ki?m soát & quot; ngh?a là s? h?u t? 50% tr? lên c? ph?n, l?i t?c v?n c? ph?n ho?c các ch?ng khoán khác ???c quy?n b? phi?u b?u giám ??c ho?c c? quan qu?n lý khác.
 • ?ng d?ng có ngh?a là ch??ng trình ph?n m?m do Công ty cung c?p ???c B?n t?i xu?ng trên b?t k? thi?t b? ?i?n t? nào, có tên là MetaClass
 • Công ty (???c g?i là & quot; Công ty & quot ;, & quot; Chúng tôi & quot ;, & quot; Chúng tôi & quot; ho?c & quot; c?a Chúng tôi & quot; trong Th?a thu?n này) ?? c?p ??n Elite Meta Ltd ..
 • Qu?c gia ?? c?p ??n: Vi?t Nam
 • Thi?t b? có ngh?a là b?t k? thi?t b? nào có th? truy c?p D?ch v?, ch?ng h?n nh? máy tính, ?i?n tho?i di ??ng ho?c máy tính b?ng k? thu?t s?.
 • D? li?u Cá nhân là b?t k? thông tin nào liên quan ??n m?t cá nhân ???c xác ??nh ho?c có th? nh?n d?ng ???c.
 • D?ch v? ?? c?p ??n ?ng d?ng.
 • Nhà cung c?p d?ch v? có ngh?a là b?t k? th? nhân ho?c pháp nhân nào x? lý d? li?u thay m?t cho Công ty. Nó ?? c?p ??n các công ty bên th? ba ho?c các cá nhân ???c Công ty thuê ?? h? tr? D?ch v?, cung c?p D?ch v? thay m?t Công ty, th?c hi?n các d?ch v? liên quan ??n D?ch v? ho?c h? tr? Công ty phân tích cách D?ch v? ???c s? d?ng.
 • D? li?u s? d?ng ?? c?p ??n d? li?u ???c thu th?p t? ??ng, ???c t?o ra b?i vi?c s? d?ng D?ch v? ho?c t? chính c? s? h? t?ng D?ch v? (ví d?: th?i l??ng c?a m?t l??t truy c?p trang).
 • B?n có ngh?a là cá nhân truy c?p ho?c s? d?ng D?ch v?, ho?c công ty ho?c pháp nhân khác thay m?t cho cá nhân ?ó ?ang truy c?p ho?c s? d?ng D?ch v?, n?u có.

Thu th?p và S? d?ng D? li?u Cá nhân c?a B?n

Các lo?i d? li?u ???c thu th?p

D? li?u Cá nhân

Trong khi s? d?ng D?ch v? c?a Chúng tôi, Chúng tôi có th? yêu c?u B?n cung c?p cho Chúng tôi m?t s? thông tin nh?n d?ng cá nhân nh?t ??nh có th? ???c s? d?ng ?? liên h? ho?c nh?n d?ng B?n. Thông tin nh?n d?ng cá nhân có th? bao g?m, nh?ng không gi?i h?n ?:

 • ??a ch? email
 • S? ?i?n tho?i
 • D? li?u s? d?ng

D? li?u s? d?ng

D? li?u s? d?ng ???c thu th?p t? ??ng khi s? d?ng D?ch v?.

D? li?u S? d?ng có th? bao g?m thông tin nh? ??a ch? Giao th?c Internet c?a Thi?t b? c?a B?n (ví d?: ??a ch? IP), lo?i trình duy?t, phiên b?n trình duy?t, các trang D?ch v? c?a chúng tôi mà B?n truy c?p, ngày gi? B?n truy c?p, th?i gian dành cho các trang ?ó , s? nh?n d?ng thi?t b? duy nh?t và d? li?u ch?n ?oán khác.

Khi B?n truy c?p D?ch v? b?ng ho?c thông qua thi?t b? di ??ng, Chúng tôi có th? t? ??ng thu th?p m?t s? thông tin nh?t ??nh, bao g?m nh?ng không gi?i h?n ? lo?i thi?t b? di ??ng B?n s? d?ng, ID duy nh?t trên thi?t b? di ??ng c?a B?n, ??a ch? IP c?a thi?t b? di ??ng c?a B?n , H? ?i?u hành di ??ng c?a b?n, lo?i trình duy?t Internet di ??ng B?n s? d?ng, s? nh?n d?ng thi?t b? duy nh?t và d? li?u ch?n ?oán khác.

Chúng tôi c?ng có th? thu th?p thông tin mà trình duy?t c?a B?n g?i b?t c? khi nào B?n truy c?p D?ch v? c?a chúng tôi ho?c khi B?n truy c?p D?ch v? b?ng ho?c thông qua thi?t b? di ??ng.

Thông tin ???c Thu th?p khi S? d?ng ?ng d?ng

Trong khi s? d?ng ?ng d?ng c?a Chúng tôi, ?? cung c?p các tính n?ng c?a ?ng d?ng c?a Chúng tôi, Chúng tôi có th? thu th?p, v?i s? cho phép tr??c c?a B?n:

 • ?nh và thông tin khác t? máy ?nh và th? vi?n ?nh trên Thi?t b? c?a b?n

Chúng tôi s? d?ng thông tin này ?? cung c?p các tính n?ng c?a D?ch v? c?a chúng tôi, nh?m c?i thi?n và tùy ch?nh D?ch v? c?a chúng tôi. Thông tin có th? ???c t?i lên máy ch? c?a Công ty và / ho?c máy ch? c?a Nhà cung c?p d?ch v? ho?c nó có th? ???c l?u tr? ??n gi?n trên thi?t b? c?a B?n.

B?n có th? b?t ho?c t?t quy?n truy c?p vào thông tin này b?t k? lúc nào thông qua cài ??t Thi?t b? c?a b?n.

S? d?ng D? li?u Cá nhân c?a B?n

Công ty có th? s? d?ng D? li?u Cá nhân cho các m?c ?ích sau:

 • ?? cung c?p và duy trì D?ch v? c?a chúng tôi , bao g?m c? vi?c giám sát vi?c s? d?ng D?ch v? c?a chúng tôi.
 • ?? qu?n lý Tài kho?n c?a b?n: ?? qu?n lý ??ng ký c?a B?n v?i t? cách là ng??i dùng D?ch v?. D? li?u Cá nhân B?n cung c?p có th? cho B?n quy?n truy c?p vào các ch?c n?ng khác nhau c?a D?ch v? kh? d?ng cho B?n v?i t? cách là ng??i dùng ?ã ??ng ký.
 • ?? th?c hi?n h?p ??ng: s? phát tri?n, tuân th? và cam k?t c?a h?p ??ng mua bán các s?n ph?m, m?t hàng ho?c d?ch v? B?n ?ã mua ho?c b?t k? h?p ??ng nào khác v?i Chúng tôi thông qua D?ch v?.
 • ?? liên h? v?i B?n: ?? liên h? v?i B?n qua email, cu?c g?i ?i?n tho?i, SMS ho?c các hình th?c liên l?c ?i?n t? t??ng ???ng khác, ch?ng h?n nh? thông báo ??y c?a ?ng d?ng di ??ng v? các b?n c?p nh?t ho?c thông tin liên l?c liên quan ??n các ch?c n?ng, các s?n ph?m ho?c d?ch v? theo h?p ??ng, bao g?m c? các b?n c?p nh?t b?o m?t, khi c?n thi?t ho?c h?p lý ?? tri?n khai chúng.
 • ?? cung c?p cho B?n tin t?c, ?u ?ãi ??c bi?t và thông tin chung v? hàng hóa, d?ch v? và s? ki?n khác mà chúng tôi cung c?p t??ng t? nh? nh?ng s?n ph?m mà b?n ?ã mua ho?c ?ã h?i tr? khi B?n ?ã ch?n không tham gia nh?n thông tin nh? v?y.
 • ?? qu?n lý các yêu c?u c?a B?n: ?? tham d? và qu?n lý các yêu c?u c?a B?n v?i Chúng tôi.
 • ??i v?i vi?c chuy?n giao doanh nghi?p: Chúng tôi có th? s? d?ng thông tin c?a B?n ?? ?ánh giá ho?c ti?n hành sáp nh?p, chia tách, tái c? c?u, t? ch?c l?i, gi?i th? ho?c bán ho?c chuy?n nh??ng m?t s? ho?c t?t c? tài s?n c?a Chúng tôi, cho dù v?i t? cách là ?ang lo ng?i ho?c là m?t ph?n c?a th? t?c phá s?n, thanh lý ho?c t??ng t?, trong ?ó D? li?u cá nhân do Chúng tôi n?m gi? v? ng??i dùng D?ch v? c?a chúng tôi n?m trong s? các tài s?n ???c chuy?n giao.
 • Cho các m?c ?ích khác : Chúng tôi có th? s? d?ng thông tin c?a B?n cho các m?c ?ích khác, ch?ng h?n nh? phân tích d? li?u, xác ??nh xu h??ng s? d?ng, xác ??nh hi?u qu? c?a các chi?n d?ch khuy?n m?i và ?? ?ánh giá và c?i thi?n D?ch v?, s?n ph?m, d?ch v? c?a chúng tôi , ti?p th? và tr?i nghi?m c?a b?n.

Chúng tôi có th? chia s? thông tin cá nhân c?a B?n trong các tr??ng h?p sau:

 • V?i Nhà cung c?p d?ch v?: Chúng tôi có th? chia s? thông tin cá nhân c?a B?n v?i Nhà cung c?p d?ch v? ?? theo dõi và phân tích vi?c s? d?ng D?ch v? c?a chúng tôi, ?? liên h? v?i B?n.
 • ??i v?i vi?c chuy?n giao kinh doanh: Chúng tôi có th? chia s? ho?c chuy?n thông tin cá nhân c?a B?n liên quan ??n ho?c trong quá trình th??ng l??ng, b?t k? vi?c sáp nh?p, bán tài s?n c?a Công ty, tài tr? ho?c mua l?i t?t c? ho?c m?t ph?n c?a Chúng tôi kinh doanh cho m?t công ty khác.
 • V?i các Chi nhánh: Chúng tôi có th? chia s? thông tin c?a B?n v?i các chi nhánh c?a Chúng tôi, trong tr??ng h?p ?ó, chúng tôi s? yêu c?u các chi nhánh ?ó tuân theo Chính sách B?o m?t này. Các ??n v? liên k?t bao g?m công ty m? c?a Chúng tôi và b?t k? công ty con nào khác, ??i tác liên doanh ho?c các công ty khác mà Chúng tôi ki?m soát ho?c n?m d??i s? ki?m soát chung c?a Chúng tôi.
 • V?i các ??i tác kinh doanh: Chúng tôi có th? chia s? thông tin c?a B?n v?i các ??i tác kinh doanh c?a Chúng tôi ?? cung c?p cho B?n các s?n ph?m, d?ch v? ho?c ch??ng trình khuy?n mãi nh?t ??nh.
 • V?i nh?ng ng??i dùng khác: khi B?n chia s? thông tin cá nhân ho?c t??ng tác ? các khu v?c công c?ng v?i nh?ng ng??i dùng khác, t?t c? ng??i dùng có th? xem nh?ng thông tin ?ó và có th? b? phân ph?i công khai ra bên ngoài.
 • V?i s? ??ng ý c?a B?n : Chúng tôi có th? ti?t l? thông tin cá nhân c?a B?n cho b?t k? m?c ?ích nào khác v?i s? ??ng ý c?a B?n.

L?u gi? D? li?u Cá nhân c?a B?n

Công ty s? ch? l?u gi? D? li?u Cá nhân c?a B?n ch?ng nào c?n thi?t cho các m?c ?ích ???c nêu trong Chính sách B?o m?t này. Chúng tôi s? l?u gi? và s? d?ng D? li?u Cá nhân c?a B?n trong ph?m vi c?n thi?t ?? tuân th? các ngh?a v? pháp lý c?a chúng tôi (ví d?: n?u chúng tôi ???c yêu c?u gi? l?i d? li?u c?a b?n ?? tuân th? lu?t hi?n hành), gi?i quy?t tranh ch?p và th?c thi các th?a thu?n và chính sách pháp lý c?a chúng tôi.

Công ty c?ng s? gi? l?i D? li?u s? d?ng cho các m?c ?ích phân tích n?i b?. D? li?u s? d?ng th??ng ???c l?u gi? trong m?t kho?ng th?i gian ng?n h?n, tr? khi d? li?u này ???c s? d?ng ?? t?ng c??ng b?o m?t ho?c ?? c?i thi?n ch?c n?ng c?a D?ch v? c?a chúng tôi ho?c Chúng tôi có ngh?a v? pháp lý ph?i l?u gi? d? li?u này trong kho?ng th?i gian dài h?n.

Chuy?n d? li?u cá nhân c?a b?n

Thông tin c?a b?n, bao g?m c? D? li?u Cá nhân, ???c x? lý t?i các v?n phòng ?i?u hành c?a Công ty và ? b?t k? n?i nào khác có tr? s? c?a các bên liên quan ??n vi?c x? lý. ?i?u ?ó có ngh?a là thông tin này có th? ???c chuy?n ??n – và duy trì trên – các máy tính ??t bên ngoài ti?u bang, t?nh, qu?c gia c?a B?n ho?c khu v?c tài phán khác c?a chính ph?, n?i lu?t b?o v? d? li?u có th? khác v?i lu?t ? khu v?c tài phán c?a B?n.

S? ??ng ý c?a B?n ??i v?i Chính sách B?o m?t này, sau ?ó là vi?c B?n g?i thông tin ?ó th? hi?n s? ??ng ý c?a B?n ??i v?i vi?c chuy?n giao ?ó.

Công ty s? th?c hi?n t?t c? các b??c c?n thi?t m?t cách h?p lý ?? ??m b?o r?ng d? li?u c?a B?n ???c x? lý an toàn và tuân theo Chính sách B?o m?t này và s? không có vi?c chuy?n D? li?u Cá nhân c?a B?n cho m?t t? ch?c ho?c m?t qu?c gia tr? khi có các bi?n pháp ki?m soát thích h?p bao g?m b?o m?t d? li?u c?a B?n và thông tin cá nhân khác.

Xóa d? li?u cá nhân c?a b?n

B?n có quy?n xóa ho?c yêu c?u Chúng tôi h? tr? xóa D? li?u Cá nhân mà Chúng tôi ?ã thu th?p v? B?n.

D?ch v? c?a chúng tôi có th? cung c?p cho B?n kh? n?ng xóa m?t s? thông tin nh?t ??nh v? B?n kh?i D?ch v?.

B?n có th? c?p nh?t, s?a ??i ho?c xóa thông tin c?a B?n b?t k? lúc nào b?ng cách ??ng nh?p vào Tài kho?n c?a B?n, n?u b?n có, và truy c?p ph?n cài ??t tài kho?n cho phép b?n qu?n lý thông tin cá nhân c?a mình. B?n c?ng có th? liên h? v?i Chúng tôi ?? yêu c?u quy?n truy c?p, s?a ho?c xóa b?t k? thông tin cá nhân nào mà B?n ?ã cung c?p cho Chúng tôi.

Tuy nhiên, xin l?u ý r?ng Chúng tôi có th? c?n gi? l?i m?t s? thông tin nh?t ??nh khi chúng tôi có ngh?a v? pháp lý ho?c c? s? h?p pháp ?? làm nh? v?y.

Ti?t l? D? li?u Cá nhân c?a B?n

Giao d?ch kinh doanh

N?u Công ty tham gia vào vi?c sáp nh?p, mua l?i ho?c bán tài s?n, D? li?u Cá nhân c?a B?n có th? ???c chuy?n giao. Chúng tôi s? cung c?p thông báo tr??c khi D? li?u Cá nhân c?a B?n ???c chuy?n giao và tr? thành ??i t??ng c?a Chính sách B?o m?t khác.

Th?c thi pháp lu?t

Trong m?t s? tr??ng h?p nh?t ??nh, Công ty có th? ???c yêu c?u ti?t l? D? li?u Cá nhân c?a B?n n?u lu?t pháp yêu c?u làm nh? v?y ho?c theo yêu c?u h?p l? c?a c? quan công quy?n (ví d?: tòa án ho?c c? quan chính ph?).

Các yêu c?u pháp lý khác

Công ty có th? ti?t l? D? li?u Cá nhân c?a B?n v?i thi?n chí tin r?ng hành ??ng ?ó là c?n thi?t ??:

 • Tuân th? ngh?a v? pháp lý
 • B?o v? và b?o v? các quy?n ho?c tài s?n c?a Công ty
 • Ng?n ch?n ho?c ?i?u tra các hành vi sai trái có th? x?y ra liên quan ??n D?ch v?
 • B?o v? s? an toàn cá nhân c?a Ng??i dùng D?ch v? ho?c c?a công chúng
 • B?o v? kh?i trách nhi?m pháp lý

B?o m?t D? li?u Cá nhân c?a B?n

Tính b?o m?t c?a D? li?u Cá nhân c?a B?n là quan tr?ng ??i v?i Chúng tôi, nh?ng hãy nh? r?ng không có ph??ng pháp truy?n qua Internet ho?c ph??ng pháp l?u tr? ?i?n t? nào là an toàn 100%. M?c dù Chúng tôi c? g?ng s? d?ng các ph??ng ti?n ???c ch?p nh?n v? m?t th??ng m?i ?? b?o v? D? li?u Cá nhân c?a B?n, nh?ng Chúng tôi không th? ??m b?o tính b?o m?t tuy?t ??i c?a D? li?u ?ó.

Quy?n riêng t? c?a tr? em

D?ch v? c?a chúng tôi không gi?i quy?t b?t k? ai d??i 13 tu?i. Chúng tôi không c? ý thu th?p thông tin nh?n d?ng cá nhân t? b?t k? ai d??i 13 tu?i. N?u B?n là cha m? ho?c ng??i giám h? và B?n bi?t r?ng con B?n ?ã cung c?p Thông tin cá nhân cho Chúng tôi D? li?u, vui lòng liên h? v?i chúng tôi. N?u Chúng tôi bi?t r?ng Chúng tôi ?ã thu th?p D? li?u Cá nhân t? b?t k? ai d??i 13 tu?i mà không có s? xác minh c?a s? ??ng ý c?a cha m?, Chúng tôi s? th?c hi?n các b??c ?? xóa thông tin ?ó kh?i máy ch? c?a Chúng tôi.

N?u Chúng tôi c?n d?a trên s? ??ng ý làm c? s? pháp lý ?? x? lý thông tin c?a B?n và Qu?c gia c?a B?n yêu c?u s? ??ng ý c?a cha m?, Chúng tôi có th? yêu c?u s? ??ng ý c?a cha m? B?n tr??c khi Chúng tôi thu th?p và s? d?ng thông tin ?ó.

Liên k?t ??n các trang web khác

D?ch v? c?a Chúng tôi có th? ch?a các liên k?t ??n các trang web khác không do Chúng tôi ?i?u hành. N?u B?n nh?p vào liên k?t c?a bên th? ba, B?n s? ???c d?n ??n trang web c?a bên th? ba ?ó. Chúng tôi ??c bi?t khuyên B?n nên xem l?i Chính sách B?o m?t c?a m?i trang web B?n truy c?p.

Chúng tôi không ki?m soát và không ch?u trách nhi?m v? n?i dung, chính sách b?o m?t ho?c thông l? c?a b?t k? trang web ho?c d?ch v? nào c?a bên th? ba.

Các thay ??i ??i v?i Chính sách B?o m?t này

Chúng tôi có th? c?p nh?t Chính sách B?o m?t c?a mình theo th?i gian. Chúng tôi s? thông báo cho B?n v? b?t k? thay ??i nào b?ng cách ??ng Chính sách B?o m?t m?i trên trang này.

Chúng tôi s? thông báo cho B?n qua email và / ho?c m?t thông báo n?i b?t v? D?ch v? c?a Chúng tôi, tr??c khi thay ??i có hi?u l?c và c?p nh?t & quot; C?p nh?t l?n cu?i & quot; ngày ? ??u Chính sách B?o m?t này.

B?n nên xem l?i Chính sách B?o m?t này ??nh k? ?? bi?t b?t k? thay ??i nào. Các thay ??i ??i v?i Chính sách quy?n riêng t? này có hi?u l?c khi chúng ???c ??ng trên trang này.

Liên h? v?i chúng tôi

N?u b?n có b?t k? câu h?i nào v? Chính sách B?o m?t này, B?n có th? liên h? v?i chúng tôi:

Scroll to top